Đã có hướng dẫn về trường hợp bị thu hồi Sổ hộ khẩu từ 01/7/2021 Update 05/2024

Luật Cư trú năm 2020 đã quy định nhiều trường hợp bị thu hồi Sổ hộ khẩu và mới đây, Bộ Công an đã hướng dẫn chi tiết về các trường hợp này tại Thông tư số 55/2021/TT-BCA.

Cụ thể, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 55 này nêu rõ:

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Đồng thời, cơ quan đăng ký cư trú sẽ chuyển Sổ hộ khẩu đã thu hồi cùng với hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú.


Đã có hướng dẫn về trường hợp bị thu hồi Sổ hộ khẩu từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Quy định này đã hướng dẫn cụ thể hơn về việc thu hồi Sổ hộ khẩu trước đó nêu tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020:

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Như vậy, theo hướng dẫn, khi công dân thực hiện các thủ tục sau đây sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu từ ngày 01/7/2021:

– Thủ tục đăng ký thường trú;

– Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

– Tách hộ;

– Xóa đăng ký thường trú.

Thông tư này được ban hành ngày 15/5/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.