Đến 2030, phấn đấu không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn Update 06/2024

Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Tại Chỉ thị, Ban Bí thư đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 – 1,5%/năm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2030, phần đấu không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn (Ảnh minh họa)

Trong đó, những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu trên được nêu rõ:

– Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân;

– Ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động.

– Ban hành chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, nhiệt tình về công tác tại vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, tăng cường cung cấp thông tin, giúp người nghèo kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hoá…

– Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn, đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội liên vùng, tăng cường kết nối vùng đã phát triển với vùng khó khăn;…

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.