Mới: Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị đến 6 tháng Update 09/2023

Thông tư 55/2021/TT-BCA ban hành ngày 15/5/2021 hướng dẫn chi tiết nhiều quy định mới của Luật Cư trú năm 2020 ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân cả nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Cư trú năm 2020 là công dân có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú xác nhận thông tin về cư trú. Việc yêu cầu này có thể thực hiện ở bất cứ cơ quan đăng ký cư trú nào trong phạm vi cả nước mà không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình.


Mới: Thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA một lần nữa khẳng định quy định này:

Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Giấy xác nhận này được cấp dưới hình thức văn bản, có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú hoặc văn bản điện tử có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú theo yêu cầu của công dân gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Về giá trị của giấy xác nhận thông tin cư trú, khoản 2 Điều 17 quy định, giấy này có giá trị trong 30 ngày với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú và với người không có nơi thường trú, nơi tạm trú do không đủ điều kiện thì giấy này có giá trị trong vòng 06 tháng.

Đặc biệt, nếu thông tin cư trú của công dân bị thay đổi, điều chỉnh hoặc được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì giấy xác nhận thông tin về cư trú sẽ hết hiệu lực kể từ thời điểm thay đổi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

>> Điểm mới của Thông tư 55 hướng dẫn Luật Cư trú

>> Từ 01/7/2021, thêm “rủi ro” cho người không khai báo tạm vắng