Mới: Hủy kết quả đăng ký cư trú trái luật trong 1 ngày Update 07/2022

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA với nhiều hướng dẫn cụ thể khi thi hành Luật Cư trú mới 2020. Trong đó, giảm thời gian hủy kết quả đăng ký cư trú trái luật.

Theo Điều 11 và Điều 14 của Thông tư này, từ ngày 01/7/2021, khi người dân thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú trái luật trong các trường hợp: Đăng ký tạm trú, thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và không đúng đối tượng quy định thì sẽ bị cơ quan đăng ký thường trú, tạm trú ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký thường trú, tạm trú này.

Giảm thời gian hủy kết quả đăng ký cư trú trái luật từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Về thời hạn hủy kết quả đăng ký cư trú trái luật, khoản 2 Điều 11 Thông tư 55 cũng nêu rõ: 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định huỷ bỏ việc đăng ký thường trú, cơ quan đã đăng ký thường trú có trách nhiệm cập nhật việc hủy bỏ việc đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này cũng quy định:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định huỷ bỏ việc đăng ký tạm trú, cơ quan đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm cập nhật việc hủy bỏ đăng ký tạm trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Đồng thời, cơ quan đăng ký cư trú cũng phải thông báo cho cơ quan quản lý tàng thư hồ sơ cư trú; thông báo bằng văn bản cho người dân và nêu rõ lý do.

Trong khi đó, trước ngày 01/7/2021, thời gian thực hiện hủy bỏ kết quả đăng ký cư trú trái luật được thực hiện theo Điều 14 và Điều 20 của Thông tư 35/2014/TT-BCA là 03 ngày làm việc. Thời gian này được tính từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú, tạm trú trái luật.

Như vậy, có thể thấy thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến thường trú, tạm trú đều được rút ngắn từ ngày 01/7/2021.

>> Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị đến 6 tháng