Thay thế cán bộ uy tín thấp không cần chờ hết nhiệm kỳ Update 06/2022

Đây là nội dung có trong Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kết luận yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Thay thế cán bộ uy tín thấp không cần chờ hết nhiệm kỳ (Ảnh minh họa)

Đồng thời, thực hiện thí điểm một số chủ trương như:

– Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình, bí thư cấp ủy gưới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình;

– Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiễm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; tổng kết việc thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng,…

– Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2025-2030 và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo,…

Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.