Từ 01/7/2021, chuyển nhà trọ có thể bị xóa đăng ký tạm trú Update 06/2023

Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Luật Cư trú số 68/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 tới đây.

Cụ thể, tại điểm e khoản 1 Điều 29 Luật Cư trú 2020 quy định người thuộc trường hợp sau sẽ bị xóa đăng ký tạm trú:

e) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, người thuê nhà nếu đã đăng ký tạm trú tại nhà thuê nhưng sau đó không tiếp tục thuê (chấm dứt hợp đồng thuê) và chuyển đi mà không thực hiện đăng ký tạm trú tại chỗ khác sẽ bị xóa đăng ký tạm trú. So với hiện nay, Luật Cư trú 2006 không có quy định này.

Từ 01/7/2021, không thuê trọ nữa có thể bị xóa đăng ký tạm trú (Ảnh minh họa)

Tương tự, tại điểm e khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 về trường hợp bị xóa đăng ký trường trú với người thuê nhà có quy định như sau:

e) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

Theo đó, với người thuê nhà đã đăng ký thường trú tại nơi thuê, nếu sau khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà và chuyển đi mà sau 12 tháng vẫn không đăng ký thường trú ở chỗ mới thì người thuê sẽ bị xóa đăng ký thường trú tại nhà thuê trước đó (hiện nay không có quy định này).

Ngoài ra, Luật Cư trú 2020 cũng đề cập đến nhiều vấn đề mới ảnh hưởng đến người thuê nhà như:

– Nhà thuê rộng 08m2 sàn/người có thể đăng ký thường trú
 
– Có thể bị xóa đăng ký thường trú nếu chủ nhà không đồng ý cho giữ…

Luật Cư trú 2020 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020.