Thông tin liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ Update 06/2024

Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cập nhật hồ sơ địa chính, kiểm kê đất đai, cung cấp thông tin đất đai cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu…

Thông tin liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ

Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi cục Quản lý đất đai Cần Thơ là 2 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ. Địa chỉ liên hệ của 

– Địa chỉ: Số 9 đường Cách Mạng tháng Tám, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

– Điện thoại: 0292 3822 751

– E-mail: sotnmt@cantho.gov.vn

Địa chỉ Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ

Địa chỉ Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ

Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

– Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

Cấp Giấy chứng nhận cho người dân

Cấp Giấy chứng nhận cho người dân

– Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

– Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

– Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

-Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

– Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

(Căn cứ Điều 2, Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC)

Như vậy, nếu bạn muốn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc tìm hiểu thông tin, số liệu đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì cần đến Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ để được hỗ trợ.